کلمپ تعمیراتی دو فکی (SP20)

کلمپ های تعمیراتی دو فکی (sp۲۰)

به کلمپ هایی که بصورت دو تکه ساخته شده و از دو طرف پیچ دارند اصطلاحا کلمپ دو فکی گفته می شود. مطابق شکل زیر:

کلمپ-تعمیراتی-دو-فکی
کلمپ-تعمیراتی-دو-فکی

لیست تولید کلمپ های دو فکی تیپ SP۲۰

ردیف

قطرنامی لوله(ND)

رنج کارگیر

قطرخارجی لوله(mm)

فشارقابل تحمل(bar)

طول کلمپ(mm)

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۶۰۰

۷۵۰

۱

۸۰

۸۸-۱۱۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۲

۱۰۰

۱۰۸-۱۲۸

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۳

 

۱۱۲-۱۳۴

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۴

 

۱۲۰-۱۴۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۵

۱۲۵

۱۳۳-۱۵۵

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۶

 

۱۳۸-۱۶۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۷

۱۵۰

۱۵۸-۱۸۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۸

 

۱۶۸-۱۹۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۹

۱۷۵

۱۹۰-۲۱۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۰

 

۱۹۵-۲۱۷

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۱

۲۰۰

۲۱۰-۲۳۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۲

 

۲۱۶-۲۳۸

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۳

 

۲۲۵-۲۴۶

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۴

 

۲۳۸-۲۶۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۵

 

۲۵۱-۲۷۱

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۶

۲۵۰

۲۷۳-۲۹۳

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۷

 

۲۹۵-۳۱۵

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۸

۳۰۰

۳۱۴-۳۳۵

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۹

 

۳۲۲-۳۴۴

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۲۰

 

۳۳۴-۳۵۴

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۲۱

 

۳۴۰-۳۶۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۲۲

۳۵۰

۳۴۸-۳۶۸

۱۰

OK

OK

OK

OK

۲۳

 

۳۶۵-۳۸۵

۱۰

OK

OK

OK

OK

۲۴

 

۳۷۶-۳۹۶

۱۰

OK

OK

OK

OK

۲۵

 

۳۹۰-۴۱۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

۲۶

۴۰۰

۴۰۴-۴۲۴

۱۰

OK

OK

OK

OK

۲۷

 

۴۱۰-۴۳۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

۲۸

 

۴۲۰-۴۴۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۲۹

 

۴۳۰-۴۵۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۳۰

 

۴۴۰-۴۶۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

۳۱

۴۵۰

۴۵۷-۴۷۷

۱۰

OK

OK

OK

OK

۳۲

 

۴۶۸-۴۸۸

۱۰

OK

OK

OK

OK

۳۳

 

۴۸۰-۵۰۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

۳۴

 

۴۸۸-۵۰۸

۱۰

OK

OK

OK

OK

۳۵

۵۰۰

۵۰۰-۵۲۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

۳۶

 

۵۱۰-۵۳۰

۶

OK

OK

OK

OK

۳۷

 

۵۲۰-۵۴۰

۶

OK

OK

OK

OK

۳۸

 

۵۳۰-۵۵۰

۶

OK

OK

OK

OK

۳۹

۵۵۰

۵۴۵-۵۶۵

۶

OK

OK

OK

OK

۴۰

 

۵۶۸-۵۸۸

۶

OK

OK

OK

OK

۴۱

 

۵۸۰-۶۰۰

۶

OK

OK

OK

OK

۴۲

 

۵۸۶-۶۰۶

۶

OK

OK

OK

OK

۴۳

 

۵۹۰-۶۱۰

۶

OK

OK

OK

OK

۴۴

۶۰۰

۶۰۰-۶۲۰

۶

OK

OK

OK

OK

۴۵

 

۶۱۰-۶۳۰

۶

OK

OK

OK

OK

۴۶

 

۶۲۵-۶۴۵

۶

OK

OK

OK

OK

۴۷

 

۶۴۰-۶۶۰

۶

OK

OK

۴۸

 

۶۵۰-۶۷۰

۶

OK

OK

۴۹

 

۶۶۰-۶۸۰

۶

OK

OK

۵۰

 

۶۷۰-۶۹۰

۶

OK

OK

۵۱

 

۶۸۰-۷۰۰

۶

OK

OK

۵۲

 

۶۹۰-۷۱۰

۶

OK

OK

۵۳

۷۰۰

۷۰۵-۷۲۵

۴

OK

OK

۵۴

 

۷۲۰-۷۴۰

۴

OK

OK

۵۵

 

۷۳۰-۷۵۰

۴

OK

OK

۵۶

 

۷۴۵-۷۶۵

۴

OK

OK

۵۷

۷۵۰

۷۵۵-۷۷۵

۴

OK

OK

۵۸

 

۷۷۰-۷۹۰

۴

OK

OK

۵۹

 

۷۸۰-۸۰۰

۴

OK

OK

۶۰

 

۷۹۰-۸۱۰

۴

OK

OK

۶۱

۸۰۰

۸۰۵-۸۲۵

۳

OK

OK

۶۲

 

۸۲۰-۸۴۰

۴

OK

OK

۶۳

 

۸۳۵-۸۵۵

۳

OK

OK

۶۴

 

۸۵۰-۸۷۰

۳

OK

OK

۶۵

 

۸۶۵-۸۸۵

۴

OK

OK

                     

 

ردیف

قطرنامی لوله (ND)

رنج کارگیری

قطرخارجی لوله (mm)

فشارقابل تحمل  (bar)

طول کلمپ (mm)

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۶۰۰

۷۵۰

۱

۸۰

۸۸۱۱۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۲

۱۰۰

۱۰۸۱۲۸

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۳

 

۱۱۲۱۳۴

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۴

 

۱۲۰۱۴۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۵

۱۲۵

۱۳۳۱۵۵

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۶

 

۱۳۸۱۶۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۷

۱۵۰

۱۵۸۱۸۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۸

 

۱۶۸۱۹۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۹

۱۷۵

۱۹۰۲۱۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۰

 

۱۹۵۲۱۷

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۱

۲۰۰

۲۱۰۲۳۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۲

 

۲۱۶۲۳۸

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۳

 

۲۲۵۲۴۶

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۴

 

۲۳۸۲۶۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۵

 

۲۵۱۲۷۱

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۶

۲۵۰

۲۷۳۲۹۳

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۷

 

۲۹۵۳۱۵

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۸

۳۰۰

۳۱۴۳۳۵

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۱۹

 

۳۲۲۳۴۴

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۲۰

 

۳۳۴۳۵۴

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۲۱

 

۳۴۰۳۶۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۲۲

۳۵۰

۳۴۸۳۶۸

۱۰

OK

OK

OK

OK

۲۳

 

۳۶۵۳۸۵

۱۰

OK

OK

OK

OK

۲۴

 

۳۷۶۳۹۶

۱۰

OK

OK

OK

OK

۲۵

 

۳۹۰۴۱۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

۲۶

۴۰۰

۴۰۴۴۲۴

۱۰

OK

OK

OK

OK

۲۷

 

۴۱۰۴۳۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

۲۸

 

۴۲۰۴۴۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۲۹

 

۴۳۰۴۵۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۳۰

 

۴۴۰۴۶۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

۳۱

۴۵۰

۴۵۷۴۷۷

۱۰

OK

OK

OK

OK

۳۲

 

۴۶۸۴۸۸

۱۰

OK

OK

OK

OK

۳۳

 

۴۸۰۵۰۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

۳۴

 

۴۸۸۵۰۸

۱۰

OK

OK

OK

OK

۳۵

۵۰۰

۵۰۰۵۲۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

۳۶

 

۵۱۰۵۳۰

۶

OK

OK

OK

OK

۳۷

 

۵۲۰۵۴۰

۶

OK

OK

OK

OK

۳۸

 

۵۳۰۵۵۰

۶

OK

OK

OK

OK

۳۹

۵۵۰

۵۴۵۵۶۵

۶

OK

OK

OK

OK

۴۰

 

۵۶۸۵۸۸

۶

OK

OK

OK

OK

۴۱

 

۵۸۰۶۰۰

۶

OK

OK

OK

OK

۴۲

 

۵۸۶۶۰۶

۶

OK

OK

OK

OK

۴۳

 

۵۹۰۶۱۰

۶

OK

OK

OK

OK

۴۴

۶۰۰

۶۰۰۶۲۰

۶

OK

OK

OK

OK

۴۵

 

۶۱۰۶۳۰

۶

OK

OK

OK

OK

۴۶

 

۶۲۵۶۴۵

۶

OK

OK

OK

OK

۴۷

 

۶۴۰۶۶۰

۶

OK

OK

۴۸

 

۶۵۰۶۷۰

۶

OK

OK

۴۹

 

۶۶۰۶۸۰

۶

OK

OK

۵۰

 

۶۷۰۶۹۰

۶

OK

OK

۵۱

 

۶۸۰۷۰۰

۶

OK

OK

۵۲

 

۶۹۰۷۱۰

۶

OK

OK

۵۳

۷۰۰

۷۰۵۷۲۵

۴

OK

OK

۵۴

 

۷۲۰۷۴۰

۴

OK

OK

۵۵

 

۷۳۰۷۵۰

۴

OK

OK

۵۶

 

۷۴۵۷۶۵

۴

OK

OK

۵۷

۷۵۰

۷۵۵۷۷۵

۴

OK

OK

۵۸

 

۷۷۰۷۹۰

۴

OK

OK

۵۹

 

۷۸۰۸۰۰

۴

OK

OK

۶۰

 

۷۹۰۸۱۰

۴

OK

OK

۶۱

۸۰۰

۸۰۵۸۲۵

۳

OK

OK

۶۲

 

۸۲۰۸۴۰

۴

OK

OK

۶۳

 

۸۳۵۸۵۵

۳

OK

OK

۶۴

 

۸۵۰۸۷۰

۳

OK

OK

۶۵

 

۸۶۵۸۸۵

۴

OK

OK

                     

 

ما کجاییم؟

زنجان، شهرک صنعتی علی آباد،خیابان صنعت 2،نبش توسعه 4،شرکت سیال پیوند آناهیتا