کلمپ های تک فکی (sp۱۰)

کلمپ های تعمیراتی تک فکی (sp۱۰)

  به کلمپ هایی که بصورت یک تکه ساخته شده اند و فقط از یک طرف پیچ دارند اصطلاحا کلمپ تک فکی گفته می شود. مطابق شکل زیر:

لیست تولید کلمپ های تک فکی تیپ (SP۱۰)

ردیف

قطرنامی لوله

(ND)

 

رنج کارگیر

قطرخارجی لوله (mm)

فشارقابل تحمل (bar)

طول کلمپ (mm)

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۶۰۰

۱

 

۴۴-۵۱

۱۶

OK

OK

۲

۴۰

۴۸-۵۵

۱۶

OK

OK

۳

 

۵۲-۵۹

۱۶

OK

OK

۴

۵۰

۵۷-۶۴

۱۶

OK

OK

۵

 

۶۰-۶۷

۱۶

OK

OK

OK

OK

۶

 

۶۳-۷۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۷

 

۶۷-۷۴

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۸

۶۵

۷۰-۷۷

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۹

 

۷۳-۸۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۱۰

 

۷۵-۸۳

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۱۱

 

۷۹-۸۷

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۱۲

 

۸۲-۹۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۱۳

۸۰

۸۷-۹۷

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۱۴

 

۹۵-۱۰۴

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۱۵

 

۹۸-۱۰۸

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۱۶

 

۱۰۲-۱۱۲

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۱۷

۱۰۰

۱۰۶-۱۱۶

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۱۸

 

۱۰۸-۱۱۸

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۱۹

 

۱۱۳-۱۲۳

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۰

 

۱۱۸-۱۲۸

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۱

 

۱۲۰-۱۳۱

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۲

 

۱۲۵-۱۳۵

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۳

 

۱۳۰-۱۴۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۴

۱۲۵

۱۳۳-۱۴۴

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۵

 

۱۳۹-۱۵۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۶

 

۱۴۵-۱۵۵

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۷

۱۵۰

۱۵۱-۱۶۱

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۸

 

۱۵۵-۱۶۵

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۹

 

۱۵۹-۱۷۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۳۰

 

۱۶۵-۱۷۵

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۳۱

 

۱۶۸-۱۸۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۳۲

 

۱۷۶-۱۸۶

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۳۳

۱۷۵

۱۸۰-۱۹۱

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۳۴

 

۱۸۵-۱۹۵

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۳۵

 

۱۹۳-۲۰۳

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۳۶

 

۲۰۰-۲۱۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۳۷

 

۲۰۵-۲۱۵

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۳۸

۲۰۰

۲۰۹-۲۲۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۳۹

 

۲۱۵-۲۲۶

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۴۰

 

۲۱۹-۲۳۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۴۱

 

۲۲۲-۲۳۳

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۴۲

 

۲۲۸-۲۴۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۴۳

 

۲۴۰-۲۵۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۴۴

 

۲۴۳-۲۵۳

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۴۵

 

۲۵۲-۲۶۲

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۴۶

 

۲۵۷-۲۶۷

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۴۷

 

۲۶۱-۲۷۱

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۴۸

 

۲۶۶-۲۷۶

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۴۹

۲۵۰

۲۷۱-۲۸۱

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۰

 

۲۷۵-۲۸۵

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۱

 

۲۸۰-۲۹۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۲

 

۲۸۷-۲۹۷

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۳

 

۲۹۴-۳۰۴

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۴

 

۳۰۰-۳۱۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۵

 

۳۰۴-۳۱۵

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۶

 

۳۰۸-۳۱۸

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۷

۳۰۰

۳۱۵-۳۲۶

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۸

 

۳۲۰-۳۳۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۹

 

۳۲۴-۳۳۴

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۶۰

 

۳۳۰-۳۴۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۶۱

 

۳۳۵-۳۴۶

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

           

 

ردیف

قطرنامی لوله

ND))

رنج کارگیر

قطرخارجی لوله (mm)

فشارقابل تحمل (bar)

طول کلمپ (mm)

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۶۰۰

۱

 

۴۴-۵۱

۱۶

OK

OK

۲

۴۰

۴۸-۵۵

۱۶

OK

OK

۳

 

۵۲-۵۹

۱۶

OK

OK

۴

۵۰

۵۷-۶۴

۱۶

OK

OK

۵

 

۶۰-۶۷

۱۶

OK

OK

OK

OK

۶

 

۶۳-۷۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۷

 

۶۷-۷۴

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۸

۶۵

۷۰-۷۷

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۹

 

۷۳-۸۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۱۰

 

۷۵-۸۳

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۱۱

 

۷۹-۸۷

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۱۲

 

۸۲-۹۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۱۳

۸۰

۸۷-۹۷

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۱۴

 

۹۵-۱۰۴

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۱۵

 

۹۸-۱۰۸

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۱۶

 

۱۰۲-۱۱۲

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۱۷

۱۰۰

۱۰۶-۱۱۶

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

۱۸

 

۱۰۸-۱۱۸

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۱۹

 

۱۱۳-۱۲۳

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۰

 

۱۱۸-۱۲۸

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۱

 

۱۲۰-۱۳۱

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۲

 

۱۲۵-۱۳۵

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۳

 

۱۳۰-۱۴۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۴

۱۲۵

۱۳۳-۱۴۴

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۵

 

۱۳۹-۱۵۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۶

 

۱۴۵-۱۵۵

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۷

۱۵۰

۱۵۱-۱۶۱

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۸

 

۱۵۵-۱۶۵

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۲۹

 

۱۵۹-۱۷۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۳۰

 

۱۶۵-۱۷۵

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۳۱

 

۱۶۸-۱۸۰

۱۶

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۳۲

 

۱۷۶-۱۸۶

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۳۳

۱۷۵

۱۸۰-۱۹۱

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۳۴

 

۱۸۵-۱۹۵

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۳۵

 

۱۹۳-۲۰۳

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۳۶

 

۲۰۰-۲۱۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۳۷

 

۲۰۵-۲۱۵

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۳۸

۲۰۰

۲۰۹-۲۲۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۳۹

 

۲۱۵-۲۲۶

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۴۰

 

۲۱۹-۲۳۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

۴۱

 

۲۲۲-۲۳۳

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۴۲

 

۲۲۸-۲۴۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۴۳

 

۲۴۰-۲۵۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۴۴

 

۲۴۳-۲۵۳

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۴۵

 

۲۵۲-۲۶۲

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۴۶

 

۲۵۷-۲۶۷

۱۰

OK

OK

OKJ

OK

OK

OK

۴۷

 

۲۶۱-۲۷۱

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۴۸

 

۲۶۶-۲۷۶

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۴۹

۲۵۰

۲۷۱-۲۸۱

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۰

 

۲۷۵-۲۸۵

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۱

 

۲۸۰-۲۹۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۲

 

۲۸۷-۲۹۷

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۳

 

۲۹۴-۳۰۴

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۴

 

۳۰۰-۳۱۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۵

 

۳۰۴-۳۱۵

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۶

 

۳۰۸-۳۱۸

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۷

۳۰۰

۳۱۵-۳۲۶

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۸

 

۳۲۰-۳۳۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۵۹

 

۳۲۴-۳۳۴

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۶۰

 

۳۳۰-۳۴۰

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

۶۱

 

۳۳۵-۳۴۶

۱۰

OK

OK

OK

OK

OK

OK

           

 

ما کجاییم؟

زنجان، شهرک صنعتی علی آباد،خیابان صنعت 2،نبش توسعه 4،شرکت سیال پیوند آناهیتا