نحوه انتخاب کلمپ مناسب

تک فکی

۱-     جهت یک لوله خاص که قطر خارجی آن را میدانیم.

۲-     سایز های کمتر از ۳۰۰ ND یا برابر ۳۰۰ ND

۳-     توجه به تلرانس کلمپ های تک فکی ۷ الی ۱۱ میلی متری

 

کلمپ تعمیراتی تک فکی

دو فکی

۱-     جهت چند نوع لوله یا یک نوع لوله با کلاس های مختلف

۲-     تلرانس ۲۰ الی ۲۲ میلی متری

۳-     جهت لوله های تا سایز ۵۰۰ ND

۴-     در محل هایی که بستن کلمپ تک فکی سخت است

کلکپ_تعمیراتی_دو_فکی

سه فکی

۱-     جهت چند نوع لوله یا یک نوع لوله با کلاس های مختلف

۲-     تلرانس ۳۰ الی ۳۳ میلی متری

۳-     جهت لوله های از سایز ۲۵۰ ND  الی ۱۰۰۰ ND

۴-     لوله های با فشاری کاری کمتر از ۶ بار

۵-     جهت لوله های با سابز بزرگتر

چند فکی

جهت لوله های از سایز ۱۰۰۰ ND  الی ۲۰۰۰ ND

کلمپ-تعمیراتی-دو-فکی

کلمپ جعبه اظطراری

۱-     جهت لوله های با قطر خارجی از ۲۱۳ الی ۶۶۹ میلی متر

۲-     در محل هایی که قطر خارجی لوله مشخص نیست

۳-     استفاده در مواقع ضروری بدون اطلاع از قطر خارجی لوله قبل از اندازه گرفتن قطر لوله

انشعاب گیرها

۱-     با توجه به سایز انشعاب

۲-     با توجه به نوع شیر مورد استفاده

۳-     با توجه به قطر خارجی لوله ای که انشعاب گیری می شود  

کلمپ-تعمیراتی-بوشنی-نافی-دار

نکات قابل توجه هنگام استفاده از کلمپ های تعمیراتی SPA

۱-طول کلمپ بایستی حداقل با قطرخارجی لوله برابر باشد.

۲-در صورت استفاده از کلمپ جهت تعمیر ترک و سوراخ روی لوله بایستی طول کلمپ ۱۵۰تا۲۰۰میلی متربزرگتر از طول ترک یا سوراخ باشد.

محاسبه طول کلمپ

A:طول ترک یا سوراخ (طول محل حادثه)

B:اضافه طول کلمپ از هر طرف سوراخ

فرمول محاسبه حداقل طول کلمپ در این مورد عبارتست از:

A+2B:حداقل طول کلمپ(L)

اضافه طولBاز هر طرف سوراخ یا ترک با توجه به قطر لوله بقرار زیر می باشد:

 

جدول حداقل طول توصیه شده کلمپ با توجه به قطر نامی لوله:

حداقل اضافه طول از هر طرف(B)

قطر نامی لوله

ND

(mm)

 

طول کلمپ(L)

قطر نامی لوله

ND

(mm)

۵۰mm

۴۰-۸۰

۱۵۰mm

۵۰-۸۰

۶۵mm

۱۰۰-۲۰۰

۲۰۰mm

۱۰۰-۲۰۰

۱۰۰mm

۲۲۵-۳۰۰

۳۰۰mm

۲۲۵-۳۰۰

     

۳-درصورت استفاده از کلمپ جهت تعمیر لوله های PVC,PEو پلاستیکی طول کلمپ بایستی ۵۰%بیشتر و نیروی بستن پیچ ها۵۰%کمتر در نظر گرفته شود.

۴-ماکزیمم فاصله انتهای دولوله نباید بیشتر از ۱۰ میلی متر باشد(حداکثر فاصله مجاز بین دو لوله ۱۰میلیمتر است)

۵-ماکزیمم انحراف محور مجاز دو لوله ۲درجه است.

۶-حداکثرجابه جایی مجاز دو لوله ۳ میلی متر می باشد.

ما کجاییم؟

زنجان، شهرک صنعتی علی آباد،خیابان صنعت 2،نبش توسعه 4،شرکت سیال پیوند آناهیتا